รีเซต

อบจ.ลำปางแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อบจ.ลำปางแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
77ข่าวเด็ด
29 กรกฎาคม 2563 ( 05:48 )
113
อบจ.ลำปางแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

ที่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปา งนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.ลำปางนำข้าราชการอบจ.ลำปางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำตัวแทนเหล่าบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกัน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ให้ ไม่รับ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน ช่วยเหลือสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน และจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติ ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรืองและนำความร่มเย็นมาสู่แก่เหล่าพสกนิกร ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง