รีเซต

กกต. เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกสว. รางวัลนำจับสูงสุด 1 ล้านบาท

กกต. เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกสว. รางวัลนำจับสูงสุด 1 ล้านบาท
TNN ช่อง16
4 มิถุนายน 2567 ( 10:03 )
17
กกต. เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกสว. รางวัลนำจับสูงสุด 1 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เกิดความโปร่งใส โดยการชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 


ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 


สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่

4. แอปพลิเคชันตาสับปะรด


ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562


ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการใดหรือรู้เห็นกับการกระทำใดของบุคคลอื่น อันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 


คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด และคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง