ก.อุตลุยถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานปีนี้2.2พันแห่ง

ก.อุตลุยถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานปีนี้2.2พันแห่ง
มติชน
10 ตุลาคม 2563 ( 12:15 )
39
ก.อุตลุยถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานปีนี้2.2พันแห่ง

ก.อุตลุยถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามนโยบายรัฐ ฟุ้งปี63เดินเครื่องถ่ายโอนโรงงานเข้าข่าย2.2พันแห่ง

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยานั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน (ฉบับที่ 2) 2562 และ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 3) 2562 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการกระจายอำนาจการบริหารในส่วนที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ประกอบด้วย การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่1และจำพวกที่2 การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2 และการตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน ตรวจสอบการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายสุริยะ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) 2562 พบว่า ในปี 2563 มีโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ที่เข้าข่ายการโอนภารกิจดูแลโรงงานให้ไปอยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา ทั้งสิ้น 2,200 โรงงาน แบ่งเป็น โรงงานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 โรงงาน และโรงงานในจังหวัดต่าง ๆ อีกประมาณ 1,700 โรงงาน

“ปีนี้ได้มีการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานให้ อปท. ไปแล้ว 2,200 โรงงาน และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต รวมทั้งสิ้น 200 คน และในเดือนกันยายน 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยในปี 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยาอีกด้วย”นายสุริยะกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง