รีเซต

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โค้งสุดท้ายลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 10 พ.ย. นี้

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โค้งสุดท้ายลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 10 พ.ย. นี้
TNN ช่อง16
9 พฤศจิกายน 2566 ( 12:09 )
48
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โค้งสุดท้ายลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 10 พ.ย. นี้

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โค้งสุดท้ายลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 10 พ.ย. นี้ ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน มาทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการ กองทุนประกันสังคม ที่มีเงินทุนมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาทที่จัดว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ


การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ประชาชนผู้จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งนายจ้างจะได้เข้าคูหาเลือกตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


คณะกรรมการประกันสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมรวมถึงวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม ดังนั้นวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกจ้างผู้ประกันตนและความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การดำเนินการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้จึงต้องทำให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเชื่อมั่นการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ผู้ประกันตน


สำนักงานประกันสังคมโดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกช่องทางเพื่อสื่อสารไปถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 12 ล้านคน จากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีจำนวนกว่า 24 ล้านคน และนายจ้างกว่า 4.4 แสนแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเงื่อนไขให้ต้องมีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 


ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ยืดระยะเวลาออกไปอีก 10 วัน ถึงวันสุดท้ายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คนที่ลงทะเบียนไม่ทันมีโอกาสใช้สิทธิลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในการเลือกตั้งตัวแทนของผู้ประกันตนไปทำหน้าที่ตามที่ได้มีการเรียกร้องกันมานานหลายปี  


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เหตุผลถึงการขยายเวลาให้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้นานไปจากเดิมอีก 10 วัน เนื่องจากการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้เป็นการจัดเลือกตั้งเป็นครั้งแรก จึงต้องเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถเลือกผู้แทนจากผู้สมัครที่จะเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ


สำหรับหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตน 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเลือกตัวแทน ตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชายรวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส


ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม นอกจากต้องเป็นผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราหรือนายจ้างแล้วยังต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประกันตนต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง) 


ส่วนนายจ้าง ต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ หรือกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว


ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ต้องการเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 /สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)


การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะมีขึ้นปลายปีนี้นอกจากจะเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศแล้ว ยังเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากการเลือกตั้ง ส.ส. จึงมีความสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกมาตรารวมถึงนายจ้างไม่ควรมองข้าม ถึงเวลาต้องช่วยกันไปใช้สิทธิคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาระบบประกันสังคมให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงานประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง