รีเซต

ดีพร้อม ปั้นผู้นำหมู่บ้านอุตฯสร้างสรรค์ บูมชุมชนท่องเที่ยว 300 ล้านบาท

ดีพร้อม ปั้นผู้นำหมู่บ้านอุตฯสร้างสรรค์ บูมชุมชนท่องเที่ยว 300 ล้านบาท
มติชน
17 มีนาคม 2565 ( 03:48 )
32
ดีพร้อม ปั้นผู้นำหมู่บ้านอุตฯสร้างสรรค์ บูมชุมชนท่องเที่ยว 300 ล้านบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพราะถือเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จึงได้สั่งการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ขยายผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) หรือ หมู่บ้านซีไอวี ที่ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สร้างรายได้มั่นคงให้กับ 250 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้านซีไอวีปีนี้ ดีพร้อมเน้นดำเนินงานภายใต้นโยบาย “DIProm CARE: ดีพร้อม แคร์” ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ลงลึกถึงความต้องการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ พร้อมการส่งเสริมที่ตรงจุด ด้วยทีมบุคลลากรคุณภาพที่เชี่ยวชาญองค์ความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อีกทั้ง ได้ปรับรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตปัจจุบันที่สามารถอยู่ร่วมกับสภาพการเปลี่ยนจากโควิด-19 ได้อย่างเป็นปกติ(Now Normal) ประกอบด้วย

 

-Now Village หรือ การส่งเสริมพัฒนาชุมชนตามสภาพความเป็นปัจจุบัน คือ การสำรวจความพร้อมและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นทุนเดิมในการพัฒนา และการสำรวจต้นทุนที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การเปลี่ยนแปลงของประชากรในชุมชน เพราะในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมามีแรงงานฝีมือจำนวนมากที่ตกงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หากสามารถใช้ศักยภาพของแรงงานเหล่านี้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน จะทำให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและชุมชนเกิดความยั่งยืนในอนาคต

 

-Now Customer หรือ การส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนตามพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น และความต้องการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วยมาตรการการควบคุมโรค ที่เข้มงวดการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวบางส่วนงดการเดินทางท่องเที่ยว แต่ยังคงมีความต้องการซื้อสินค้าชุมชน หรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าและบริการในความปกติปัจจุบัน จึงต้องพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มนี้

 

สำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบาง เป็นต้นแบบของชุมชนที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนรวมทั้งสามารถปรับแผนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีฐานการเพาะปลูกในชุมชน การต่อยอดพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน โดยก่อตั้ง “ฟาร์มบันดาลสุข” เป็นศูนย์ยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ จัดจำหน่ายในพื้นที่และออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น อาทิ ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สามารถเที่ยวครบจบในหนึ่งวัน รองรับความต้องการท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรค

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ดีพร้อม เตรียมขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมชุมชนทั่วประเทศผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ (DIPROM CENTER) โดยในแต่ละ CENTER จะมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของชุมชน ขณะเดียวกัน ยังเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเปิดประเทศในอนาคต และเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดีพร้อมจึงมีแนวทางการดำเนินงานในปีนี้โดยการมุ่งเน้นพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV Leader ผ่านกระบวนการติวเข้มหลักสูตรการสร้างนักบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรผู้นำการพัฒนาชุมชน และหลักสูตรการนำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการรับรู้และตระหนักในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อชุมชนนอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และต่อยอดธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนในทุกระดับการพัฒนาซึ่งได้กำหนดเป้าหมายนำร่องการพัฒนา 20 ชุมชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นกว่า 300 ล้านบาท

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ทีมดีพร้อมเป็นตัวแทนนำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวและวิถีชุมชนบ้านปลายบาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาภาพรวมของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และรับทราบความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธชาติในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง