'โคก หนอง นา โมเดล' ฮอต คนแห่สมัคร 'ลูกจ้างพช.' ร่วม 3 หมื่นคน

'โคก หนอง นา โมเดล' ฮอต คนแห่สมัคร 'ลูกจ้างพช.' ร่วม 3 หมื่นคน
มติชน
20 พฤศจิกายน 2563 ( 15:13 )
103
'โคก หนอง นา โมเดล' ฮอต คนแห่สมัคร 'ลูกจ้างพช.' ร่วม 3 หมื่นคน

‘โคก หนอง นา โมเดล’ ฮอต คนแห่สมัคร ‘ลูกจ้างพช.’ ร่วม 3 หมื่นคน จาก 9,188 อัตรา ลงพื้นที่ 73 จังหวัด

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า ตามที่พช.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระหว่างวันที่ 11 – 17 พ.ย.63 จำนวน 9,188 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการคือ สมุทรปราการ สมุทรสาครและสิงห์บุรี โดยผลสรุปมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น จำนวน 29,674 ราย คิดเป็น 322.96 % จากอัตราการจ้าง 9,188 อัตรา ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 ก.ย.64 โดยปฏิบัติงานในพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” รวม 3,246 ตำบล ใน 73 จังหวัด 575 อำเภอ 2,760 ตำบล ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19


 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งภายในวันที่ 23 พ.ย.63 สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 25-29 พ.ย.63 และจังหวัดจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายในวันที่ 30 พ.ย.63 และทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 1 ธ.ค.63

 

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนึงถึงประสบการณ์และความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 4 หัวข้อสำคัญ คือ 1.บุคลิกภาพทั่วไป พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2.ความรู้ ความสามารถ พิจารณาจาก ประวัติการทำงานและสัมภาษณ์ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 3.ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 4.ทัศนคติ พิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทางด้านจิตใจ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

“พช.ไม่ได้ต้องการลูกจ้าง แค่การสร้างงานสร้างรายได้เท่านั้น แต่กรมฯต้องการสร้างนักพัฒนาตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วจะได้นำไปใช้การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวต่อไป”อธิบดีพช. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง