รีเซต

'คลัง' เผย 'ครม.' เห็นชอมมาตรการภาษีสรรพากร การซื้อขายคริปโท-การระดมทุนในสตาร์ตอัพ

'คลัง' เผย 'ครม.' เห็นชอมมาตรการภาษีสรรพากร การซื้อขายคริปโท-การระดมทุนในสตาร์ตอัพ
มติชน
8 มีนาคม 2565 ( 17:18 )
23
'คลัง' เผย 'ครม.' เห็นชอมมาตรการภาษีสรรพากร การซื้อขายคริปโท-การระดมทุนในสตาร์ตอัพ

ข่าววันนี้ 8 มีนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ มาตรการในส่วนที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ดังนี้ 1.มาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งอนุญาตให้หักผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย ออกจากกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายได้

 

 

โดยกรมสรรพากร ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน 2 ฉบับ คือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโท ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโทที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโท ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ) ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีสำหรับการลงทุนใน สตาร์ตอัพ ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการลงทุนโดยตรง และการลงทุนโดยอ้อมผ่าน ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

 

โดยกรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญแก่การระดมทุนของสตาร์ตอัพ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)) โดยมีหลักการสรุปได้ ดังนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้นใน สตาร์ตอัพ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ กองทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรณขนาดใหญ่ (CVC) ทั้งไทยและต่างประเทศ และ กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้นในสตาร์ตอัพ

 

3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินใด้นิติบุคคลให้แก่ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้น CVC และกำไรจากการขายหน่วยทรัสต์ใน PE Trust ไทย ที่ลงทุนในสตาร์ตอัพไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2575

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง