เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
12 ตุลาคม 2564 ( 20:41 )
101
เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม มีสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 5 กรณี


1. กรณีเจ็บป่วย

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย


ทางเลือกที่ 1 และ 2 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

- นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท

- ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท

- ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือ ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน (มีใบรับรองแพทย์มาแสดง) ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี

**ภายใน 1 ปี ได้รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี**


ทางเลือกที่ 3     

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

(1) นอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท

(2) ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปวันละ 200 บาท

*ภายใน 1 ปี รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 90 วัน


หมายเหตุ : สิทธิการรักษาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ/บัตรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมที่มีอยู่


2. กรณีทุพพลภาพ

- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน  10 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท

- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท

- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท

- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท


ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2


ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท


ทางเลือกที่ 3


ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท*


ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม


3. กรณีเสียชีวิต


- จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเพราะอุบัติเหตุ

- หากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย


ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2

- ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ

- ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือนก่อนเดือนที่ตาย


ทางเลือกที่ 3

- ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตายจ่ายให้กับผู้จัดการศพ


4. กรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน *ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน*


ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2

- ไม่คุ้มครอง


ทางเลือกที่ 3

- ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์


5. กรณีชราภาพ


เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน


ทางเลือกที่ 1

ไม่คุ้มครอง


ทางเลือกที่ 2

- ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 50 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวกเงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


ทางเลือกที่ 3

- ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 150 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก   เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


*ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน


ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม


ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยผ่อนผันให้อาศัยในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ มีบัตรประจำตัวที่เลขประจำตัวแรกขึ้นต้นด้วย 6 หรือ 7

3. เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในประเทศไทยชั่นคราวเพื่อรอส่งตัวกลับ โดยเลขประจำตัวหลักแรกจะเป็นเลข 0

4. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

5. ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39

6. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ

7. หากเป็นบุคคลพิการให้ระบุลักษณะของอาการพิการโดยละเอียด ยกเว้นผ้พิการทางสติปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้


หลักฐานการสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40


1. แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สปส.1-40

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้


ช่องทางการสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40


1. สำนักงานประกันสังคมทุกเขตใกล้บ้าน

2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

3. สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้ตกลงทำร่วมกับสำนักงานประกันสังคม


ช่องทางการชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40


1. ชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตใกล้บ้าน

2. หักเงินฝากผ่านบัญชีธนาคาร

3. จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

4. จ่ายผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม


ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีสิทธิแบ่งเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบที่จ่าย ดังนี้


1.จ่ายเงินเดือนละ 70 บาท/เดือน

2. จ่ายเงินเดือนละ 100 บาท/เดือน

3. จ่ายเงินเดือนละ 300 บาท/เดือน


ทั้งนี้ นอกจากผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนอีกแบบหนึ่งของสำนักงานประกันสังคม โดยสามารถเช็กรายะละเอียดของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้ที่ >>


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม,AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง