รีเซต

CKPower ปลื้มผลงานปี 63 คว้า 4 รางวัล ก้าวแรกสู่ความยั่งยืน

CKPower ปลื้มผลงานปี 63 คว้า 4 รางวัล ก้าวแรกสู่ความยั่งยืน
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 10:36 )
57
CKPower ปลื้มผลงานปี 63 คว้า 4 รางวัล ก้าวแรกสู่ความยั่งยืน

โลกธุรกิจยุคใหม่เป้าหมายสูงสุดไม่ได้มุ่งหวังแต่กำไรเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมด้วย จึงไม่น่าแปลกใจว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR ของบริษัทใหญ่ ๆ จะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ภาคธุรกิจใช้ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ที่โครงการ CSR ถูกตั้งให้เป็นพันธกิจหลักที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ ‘CKP’ หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังงานความร้อนร่วม และพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีเป้าหมายพัฒนาพลังงานสะอาด และวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนึ่งองค์กรที่ตั้งเป้าการทำ CSR อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท CKPower ดำเนินไปใน 3 มิติ โดยสอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ประกอบด้วย 1. มิติเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยังคงเป็นบริษัทที่สร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง สร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและในภูมิภาค รวมถึงสร้างรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 2. มิติสังคม และ 3. สิ่งแวดล้อม ดำเนินไปพร้อมนโยบายการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่กลุ่ม CKPower เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมแนวทางการปฏิบัติด้านแรงงานที่เหมาะสม ตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น โดยไม่ละเลยการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวปฏิบัติสากล

 

 

CKPower พิชิตเป้าหมาย หุ้นยั่งยืน 2563
CGR ระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในแต่ละปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จัดทำให้เป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ และมีการทบทวนทุกครึ่งปี 

 

ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และรางวัล THSI ประจำปี 2563

 

กลุ่มบริษัท CKPower มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยนำโครงการ CSR ให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดตั้งคณะทำงาน Sustainability ซึ่งเป็นผลให้ CKPower เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนในปี 2563 

 

จากความตั้งใจจริงในการทำงานด้านความยั่งยืนตลอดการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มบริษัท CKPower เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัท ในปี 2558 ซึ่งสะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น 

 

และไม่เพียง CKPower จะมีรายชื่อหุ้นยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า CKPower มีการกำกับดูแลตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใส ดูแลเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

 

IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management และ Asian Power Awards 2020”

2 รางวัลด้านโรงไฟฟ้า การันตีระดับภูมิภาคอาเซียน

 

Silver at the Asian Power Awards 2020 จากนิตยสาร Asian Power
และ IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management

 

เมื่อการพัฒนาความยั่งยืน เป็นกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของ CKPower การดำเนินธุรกิจจึงเลือกลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ โดยมิได้มุ่งหวังแต่เพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นดูแลสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสและจริงใจ จึงทำให้นิตยสาร IR Magazine (https://www.irmagazine.com/) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จากสหราชอาณาจักร และมีฐานผู้อ่านที่เป็นนักลงทุนทั่วโลก มอบรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา Best Crisis Management ในภูมิภาค South East Asia ให้กับกลุ่มบริษัท CKPower จากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว  โดยการให้ภาครัฐ ชุมชน และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี พร้อมกับการบรรยายให้ข้อเท็จจริงของลักษณะการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม นำความเจริญมาสู่ชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาค 

 

บ้านท่าเดื่อ หมู่บ้านโยกย้าย รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี สปป.ลาว
และด้านเหนือน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี 

 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท CKPower ก็คือรางวัลการยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย และรางวัลระดับเงิน หรือ Silver Asian Power Awards 2020 จากนิตยสาร Asian Power นิตยสารชั้นนำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย พิจารณาโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในระดับสากล เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าที่มีผลงานโดดเด่นพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโปรเจกต์ที่ทำให้ CKPower ได้รับรางวัลดังกล่าว ก็คือโครงการและนวัตกรรม ทำการศึกษา ปรับปรุง และทดลองเพื่อหยุดการใช้งาน gas compressor ในช่วงเวลาที่ต้องการพลังไฟฟ้าต่ำให้เหลือเพียง 1 เครื่องของโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น ทำให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดำเนินโครงการคือตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 ได้ประมาณ 396,253 หน่วย และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ล้านบาท

 

โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น

 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CKPower มีนโยบายและความตระหนักที่ชัดเจนในการช่วยกันลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานในการคิดค้นโครงการและวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบริษัทเราได้เล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของโลกในปัจจุบัน โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานเรามีเป้าหมายตรงกันคือการดำเนินธุรกิจที่ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป

 

“การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASIAN POWER AWARDS 2020 นี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีกำลังใจและมีแรงกระตุ้นที่จะคิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เรามีหลายโครงการ ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วและที่จะทำในอนาคต ซึ่งมีทั้งโครงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย ลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น” กรรมการผู้จัดการ CKPower กล่าว

 

การได้รับรางวัลในปี 2563 ทั้งหมดนี้ เป็นเหมือนก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการอยู่บนความยั่งยืน โดยการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เปรียบเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของกลุ่ม CKPower

ข่าวที่เกี่ยวข้อง