หน้ากากอนามัย ล็อตแรก 23,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทย ถึงเมืองปทุมฯแล้ว

หน้ากากอนามัย ล็อตแรก 23,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทย ถึงเมืองปทุมฯแล้ว
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 09:59 )
14
หน้ากากอนามัย ล็อตแรก 23,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทย ถึงเมืองปทุมฯแล้ว

ปทุมธานี หน้ากากอนามัย ล็อตแรกจำนวน 23,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทย ถึงเมืองปทุมฯแล้ว

เวลา 11.30 น.วันที่ 31 มี.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับจังหวัดปทุมธานี ตรวจนับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทยที่ทำการจัดสรรหน้ากากอนามัยทั้งกรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยงดังนี้ 1) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง 3) ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ

และ 4) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด โดยในส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 23,000 ชิ้น โดยมีแผนการจัดสรรแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ที่ได้รับการจัดสรรให้เหมาะสม โดยปรับเกลี่ยตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและจัดทำเอกสารการรับ – แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ให้ชัดเจนถูกต้องในทุกระดับและสามารถตรวจสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง