รีเซต

พันธมิตร สกสว.จี้พัฒนากำลังคนทักษะสูง เปิดล็อกเทคโนโลยี-นวัตกรรมไทย

พันธมิตร สกสว.จี้พัฒนากำลังคนทักษะสูง เปิดล็อกเทคโนโลยี-นวัตกรรมไทย
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2566 ( 18:17 )
65
พันธมิตร สกสว.จี้พัฒนากำลังคนทักษะสูง เปิดล็อกเทคโนโลยี-นวัตกรรมไทย

รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยภายหลังการเสวนา “ทบทวน ไปต่อกับการสนับสนุนการสร้างกำลังคน ววน. และเสียงของกำลังคนดี ประเทศมีอนาคตอย่างไร” ณ อาคารรัฐสภา เพื่อสะท้อนความจำเป็นของการพัฒนากำลังคนด้าน ววน. รวมถึงการสร้างกำลังคนทักษะสูงของประเทศไทยและกำลังคนในสาขาที่จำเป็น ว่าต้องให้ความสำคัญและเร่งพัฒนานักวิจัยและบุคลากรทักษะสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตาม ด้านอุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และการวิจัยเพื่ออนาคต 

ขณะที่ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เสริมว่าการพัฒนากำลังคนต้องมองมิติของความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเตรียมทักษะแห่งอนาคต ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน โดย บพค. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน 6 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เทคโนโลยีที่เป็นจุดคานงัด เทคโนโลยีขั้นแนวหน้า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ 

ดร.อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์ วิศวกรเคมีอาวุโส บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ 1,200 คนต่อปี แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ ได้แต่ทำงานวิจัยพื้นฐานในหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ ขณะที่นายภทรกร นิจจรัลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Deep Capital เชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเต็มศักยภาพหากมีบุคลากรที่พร้อม เพราะปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ แต่ยังหาองค์ความรู้เชิงลึกที่นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

นายธรรมภรณ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้แนวคิดถึงการสร้างฐานกำลังคนที่แข็งแกร่ง ต่อเนื่อง และต่อยอดงานวิจัย ว่าคนที่ผลิตและพัฒนามานั้นต้องเก่งและดี 

ด้าน รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า การลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรไม่มีคำว่าสูญเปล่า เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในระยะยาว เช่นเดียวกับ ศ. ภก. ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า การสร้างและพัฒนานักวิจัยไทยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากนักวิจัยเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้ว่าการพัฒนากำลังคนด้านอุดมศึกษา และ ววน. ไม่สามารถแยกออกจากกัน จำเป็นต้องร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องประสานควบคู่กัน 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง