รีเซต

บัญชีกลางกำหนดค่า "ยาต้านโควิด" สำหรับผู้ป่วยนอก

บัญชีกลางกำหนดค่า "ยาต้านโควิด" สำหรับผู้ป่วยนอก
TNN ช่อง16
13 กันยายน 2565 ( 11:09 )
31
บัญชีกลางกำหนดค่า "ยาต้านโควิด" สำหรับผู้ป่วยนอก

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแนวทางการจัดหายาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และ โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้จัดหายาต้านไวรัสตามระบบปกติ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับปัจจุบันมีสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง

ทั้งนี้ ทำให้มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ กำหนดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น

โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม มีมติให้กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้อัตราเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน 

และผ่อนคลายวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อน ให้สามารถยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง