รีเซต

VGI ปันผลอีก 0.04 บ.เพิ่มทุน 56 ลบ.

VGI ปันผลอีก 0.04 บ.เพิ่มทุน 56 ลบ.
ทันหุ้น
26 พฤษภาคม 2566 ( 13:57 )
29
VGI ปันผลอีก 0.04 บ.เพิ่มทุน 56 ลบ.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI อนุมัติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.04บาท กำหนด Record Date 26 ก.ค. กำหนดจ่ายเงินปันผล 18 ส.ค. ลดทุนจดทะเบียนลงตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกไป และอนุมัติเพิ่มทุนจาก 1,377.79 ล้านบาท เป็น 1,433.76 ล้านบาท โดยออกหุ้น 559.73 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น 18 ก.ค.66

 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 551.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.04บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 ก.ค.66และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ส.ค.66ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 1,609.59 ล้านบาท เป็น 1,377.79 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,318.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

 

(1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559.73 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ ครั้งที่ 2 (VGI-W2) จำนวน 1,758.29 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหมดอายุแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65

 

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55.97 ล้านบาท (หรือเท่ากับประมาณ 5% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377.79 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433.76 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559.73 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือเพื่อการชำระหนี้

 

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 18 ก.ค.66 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง