รีเซต

จุฬาฯจัดประชุมสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-จัดการน้ำ

จุฬาฯจัดประชุมสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-จัดการน้ำ
TNN ช่อง16
26 มกราคม 2565 ( 15:25 )
78
จุฬาฯจัดประชุมสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-จัดการน้ำ

วันนี้ (26ม.ค.65) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กับสมาคมนักอุทกวิทยาไทย กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ “การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19”  (THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19” ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2565 

โดยในวันนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เปิดงาน พร้อมกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริ ต้องการที่ให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้  ยกตัวอย่างเช่น อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา  (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดำเนินการสืบสานต่อยอด 

ซึ่งโครงการนี้ พื้นที่โดยรอบเขื่อนมีความชุ่มชื่นอย่างมาก  พื้นที่ป่าของกรมอุทยาน และป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ผิดกับอดีตที่อ่างเก็บน้ำนี้มีความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก  พร้อมย้ำว่า หลายโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้ตั้งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานมาติดตามงาน และเดินน้าบางโครงการ ใช้พื้นที่ดินป่าไม้ เขตอุทยานให้เป็นประโยชน์กับคนไทยให้มากที่สุด พร้อมระบุว่าอยากให้หน่วยงานในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบน้ำ ทำเพื่อประชาชน และใช้ข้อมูลในเวทีนำมาสร้างประโยชน์แก้ปัญหาเรื่องน้ำ 

ด้าน ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า งานประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19” หรือ THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของโลกให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 

อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้กำหนดนโยบายในสาขาที่เกี่ยวข้องจากนานาชาติ ให้ร่วมแบ่งปันและนำเสนอมุมมอง ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงานวิจัย ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออน์ไลน์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การนำเสนอประเด็นสำคัญด้านการจัดการน้ำและความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ (Water Management and Climate Change) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการน้ำและชลประทาน (New Technology in Water and Irrigation Management) 

การบริหารจัดการน้ำให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Water management Towards SDGs) นอกจาก ยังจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง หรือ  (Virtual Exhibition) จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ วช.

ศ.ดร.สุพจน์  ยังกล่าวอีกว่า การจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ปัจจุบัน และแนวโน้ม แนวคิดล่าสุดในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยและความรู้จากการวิจัยระหว่างนักวิชาการของไทย และเอเชีย เกิดการการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศละการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน และการเผยแพร่งานและการบริหารงานวิจัย สู่นักวิชาการในอาเซียนและเอเชีย 

ซึ่งประเทศไทยจะสามารถใช้เวทีการประชุมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศ และเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลการด้านน้ำให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยและโลกพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ประชากรไทยและประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง