'ยโสธร' ไฟเขียว เปิดตลาดคลองถม-ถนนคนเดิน-แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แล้ว

'ยโสธร' ไฟเขียว เปิดตลาดคลองถม-ถนนคนเดิน-แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แล้ว
มติชน
3 มิถุนายน 2564 ( 19:02 )
23
'ยโสธร' ไฟเขียว เปิดตลาดคลองถม-ถนนคนเดิน-แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงนามในกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่งเติมฉบับที่ 30 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรในการประชุมครั้งที่22/2564 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาระสำคัญคือ

 

 

1.การเปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดิน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้ผู้ประกอบการเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบตลาด ยื่นคำขออนุญาตจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดิน ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ ตามแบบคำขออนุญาตจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดิน ตามมาตรการสำหรับการจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และตลาดถนนคนเดิน โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเมื่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ตรวจประเมินครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีความพร้อม ให้พิจารณาเปิดดำเนินการได้

 

 

2.การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกัน ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้ ศปก.อ.พิจารณาตรวจประเมินตามแนวทางและมาตรการที่ทางราชการกำหนด เมื่อประเมินครบถ้วนทุกขั้นตอนและมีความพร้อมให้พิจารณาเปิดดำเนินการได้

 

 

3.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งจังหวัดจะได้ประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละห้วงเวลาต่อไป

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง