อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จ.น่าน ติดตามการระบาด 'ลัมปีสกิน' เตรียมเยียวยาเกษตรกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จ.น่าน ติดตามการระบาด 'ลัมปีสกิน' เตรียมเยียวยาเกษตรกร
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 12:22 )
15
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จ.น่าน ติดตามการระบาด 'ลัมปีสกิน' เตรียมเยียวยาเกษตรกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ เตรียมเยียวยาเกษตรกร

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดชสมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลส้านและตำบลจอมจันทร์ จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน

 

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มอบสารกำจัดแมลงและเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกร และ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โรคลัมปี สกิน และมอบสารกำจัดแมลง เวชภัณฑ์สัตว์ และได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่า การป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคลัมปี สกินให้ได้ผลนั้น เน้นการรู้โรคให้เร็ว ควบคุมได้ทัน โรคสงบได้อย่างรวดเร็ว การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรคให้เกษตรกรป้องกันโดยใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และบริเวณโดยรอบฟาร์ม

 

 

 

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งในพื้นที่ระบาดของโรคและพื้นที่เสี่ยง การรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ และการใช้วัคซีนควบคุมโรค ซึ่ง จึงจะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรคสงบ โดยเร็ว การใช้วัคซีนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการป้องกันโรคเท่านั้นไม่ใช่การรักษาให้หายขาดจากอาการป่วย

 

 

นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่านเปิดเผยว่า จังหวัดน่านมีประชากรโคทั้งหมดโคเนื้อ 56,975 ตัวกระบือ 10,747 ตัว โคป่วยในพื้นที่4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริมอำเภอนาน้อยและอำเภอเมืองน่าน รวม13ตำบล 21หมู่บ้าน มีจำนวนโค 412ตัว โค ป่วย 107 ตัว โคหายป่วย 59 ตัว โคป่วยคงเหลือ 44ตัว ยังไม่พบโคตายในพื้นที่ พบการระบาดในพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 4อำเภอ 13 ตำบล 21หมู่บ้าน ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ จึงได้เตรียมการเยียวยาชดเชยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโคลัมปี สกินโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใดได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี- สกิน และมีความประสงค์จะขอรับการเยียวยา ขอให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้าน หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 

โดยทางกรมปศุสัตว์พร้อมทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การเฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัดโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคดังกล่าวนี้ให้เร็วที่สุด ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจ และหมั่นดูแลสุขภาพของโค-กระบือ อย่างใกล้ชิด ให้มีสุขภาพแข็งแรง งดการเคลื่อนย้ายจนกว่าสถานการณ์จะปกติ รวมทั้งดูแลสถานที่เลี้ยงให้มีความสะอาดไมให้มีพาหะนำโรค ทั้งนี้ หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติ สงสัยว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 06 3225 6888 หรือทางแอพพลิเคชั่น DLD4.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง