รีเซต

เงินอุดหนุนบุตร เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ รอบเดือน ก.ค. เงินเข้าวันไหนเช็กเลย!

เงินอุดหนุนบุตร เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ รอบเดือน ก.ค. เงินเข้าวันไหนเช็กเลย!
TNN ช่อง16
11 มิถุนายน 2565 ( 09:44 )
67
เงินอุดหนุนบุตร เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ รอบเดือน ก.ค. เงินเข้าวันไหนเช็กเลย!

เงินอุดหนุนบุตร  คณะรัฐมนตรีไทยมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาทต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี 

โดยรัฐจ่ายให้กับมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กแรกเกิด ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนเป็น 0-3 ปี เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อปี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใช้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป


ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

- เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

- เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

- เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

- เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

- เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

- เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

- เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

- เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

- เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

- เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565


ภาพจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 สำหรับวิธีการเช็กเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.กดค้นหาข้อมูล


ภาพจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

การจ่ายเงิน

1.จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้รับเงินอุดหนุนต่อไป จนมีอายุครบ 6 ปี

2.เด็กแรกเกิดที่เคยรับเงินอุดหนุนและมีอายุเกิน 3 ปี ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 3 ปี จนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่

3.เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ ให้มาลงทะเบียนได้ เริ่มรับเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี

4.เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

-มายื่นลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนมีอายุครบ 6 ปี

-มายื่นลงทะเบียนภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี     

 5. เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี


การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

ภาพจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 
ข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ภาพจาก TNN Online / AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง