สิทธิประกันสังคม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส์ (AIDS)

สิทธิประกันสังคม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส์ (AIDS)
TrueID
24 กันยายน 2563 ( 14:57 )
2.9K
สิทธิประกันสังคม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส์ (AIDS)

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) ทั้งในการตรวจและรับยาต้านไวรัส HIV เพียงเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น 

 

สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ได้แก่

 

1. ค่าตรวจ CD4 เหมาจ่ายครั้งละ 500 บาท ปีละไม่เกิน 1,000 บาท/คน
2. ค่าตรวจ Viral Load เหมาจ่ายครั้งละ 2,500 บาท ปีละไม่เกิน 5,000 บาท/คน
3. ค่าตรวจ Drug resistance ครั้งละ 8,500 บาท/คน/ปี

 

และดูแลค่ายาต้านไวรัส HIV ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ดังนี้

 

1. ให้ยาต้านไวรัส HIV ในผู้ติดเชื้อทุกรายในทุกระดับ CD4
2. การพิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อ HIV และการเลือกสูตรยาต้านไวรัส ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลสามารถเลือกใช้ยาต้านไวรัสได้ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

 

 

 

 

ภาพโดย Miguel Á. Padriñán จาก Pixabay 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

++++++++++++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง