ยโสธร Kick off ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ต้านภัยโควิด-19 เร่งกระจายทั่วจังหวัด ภายในกันยายน 2565

ยโสธร Kick off ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ต้านภัยโควิด-19 เร่งกระจายทั่วจังหวัด ภายในกันยายน 2565
ข่าวสด
15 กันยายน 2564 ( 11:12 )
15
ยโสธร Kick off ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ต้านภัยโควิด-19 เร่งกระจายทั่วจังหวัด ภายในกันยายน 2565

ยโสธร จัดกิจกรรม Kick off ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ต้านภัยโควิด-19 เร่งกระจายต้นกล้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน ให้ได้ จำนวน 100,000 ต้น ในเดือนกันยายน 2565

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม “Kick off สมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19” ตาม โครงการพลิกฟื้นพืชสมุนไพรอินทรีย์ 1 แสนต้น เพื่อคนยโสธร ต้านภัยโควิด-19

 

 

 

 

โดยได้มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แก่ผู้นำชุมชน พร้อมร่วมปลูกทันที “ฟ้าทะลายโจร” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ที่ กิจกรรมคลินิกเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดยโสธร ส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ใช้รักษาโรคขั้นต้นในครัวเรือน พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และให้ชุมชนมีองค์ความรู้ ในการใช้สมุนไพรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 

 

 

 

ซึ่งมีเป้าหมายกระจายต้นกล้าพืชสมุนไพรอินทรีย์ เช่น ต้นฟ้าทะลายโจร ขมิ้นขาว ไพลดำ ขิงข่า ที่มีอยู่ในชุมชนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จนครบในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน ให้ได้ จำนวน 100,000 ต้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

 

 

โดยให้หน่วยงานดำเนินการขยายพันธุ์ต้นกล้าสมุนไพรอินทรีย์สู่ชุมชน ได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ ศพก.และ ศูนย์เครือข่าย ทุกอำเภอ จำนวน 30,000 ต้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน) จำนวน 20,000 ต้น สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จำนวน 20,000 ต้น

 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร จำนวน 13,000 ต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จำนวน 10,000 ต้น ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร จำนวน 7,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 100,000 ต้นกล้า โดยให้ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ดำเนินการกระจายต้นกล้าสมุนไพรอินทรีย์และพร้อมทั้งให้องค์ความรู้ในการปลูกแก่ประชาชน

 

 

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สมุนไพรอินทรีย์อย่างถูกวิธี โดยผ่าน รพ.สต. หรือ อสม. สู่ชุมชน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์และการใช้สมุนไพรอินทรีย์อย่างถูกวิธีผ่านสื่อทุกช่องทางต่างๆสู่ประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง