รีเซต

ก.อุตผนึกเอสซีจีพีลุยบีจีซี โมเดล รับกระดาษเหลือใช้หน่วยงานรัฐไปรีไซเคิล

ก.อุตผนึกเอสซีจีพีลุยบีจีซี โมเดล รับกระดาษเหลือใช้หน่วยงานรัฐไปรีไซเคิล
มติชน
14 กุมภาพันธ์ 2565 ( 22:55 )
49
ก.อุตผนึกเอสซีจีพีลุยบีจีซี โมเดล รับกระดาษเหลือใช้หน่วยงานรัฐไปรีไซเคิล

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 7 หน่วยงานในสังกัดร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดโครงการ “80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม” ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และนำกระดาษเหลือใช้ในหน่วยงานมาหมุนเวียนใช้นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เตียงสนามกระดาษ ชุดโต๊ะเรียน ชุดโต๊ะอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ตามแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสู่หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อเนื่อง

 

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน BCG Model เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง ตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล โดยมี 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโมเดลธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 2) สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดของเสียและมลภาวะ 3) สร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย และ 4) ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม

 

ในปีนี้ กระทรวงฯพร้อมด้วย 7 หน่วยงานในสังกัด จึงร่วมกันเดินหน้าสานต่อการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับ BCG Model ด้วยการร่วมกับ SCGP ในการดำเนินโครงการนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำกระดาษเหลือใช้กว่า 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลคืนสู่สังคม เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม และเป็นหน่วยงานราชการต้นแบบให้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป

 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้ BCG Model โดยมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการลดการใช้กระดาษ หรือใช้น้อย ใช้กระดาษสองด้าน หรือใช้ซ้ำ และการส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และพร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนในการดำเนินนโยบายดังกล่าว สำหรับโครงการ “80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม” นี้ กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนจาก 7 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะต่อยอดไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค อีกทั้งจะขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตด้วย

 

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า SCGP มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคและโลกที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมาย SCGP จึงยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยการนำองค์ความรู้และกิจกรรมการคัดแยกกระดาษเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง ระบบการจัดการกระดาษรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานพลังความร่วมมือที่แข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่น่าอยู่ และโลกที่ยั่งยืนร่วมกัน

 

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าหมายในการรับกระดาษเหลือใช้สำหรับโครงการนี้ที่ปริมาณขั้นต่ำ 8,000 กิโลกรัม ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงสิงหาคม 2565 ติดตั้งจุดรับกระดาษเหลือใช้ในระดับกองของทุกหน่วยงาน และ SCGP จะดำเนินการโดยโซลูชันจัดการวัสดุเหลือใช้ชื่อ SCGP Recycle ช่วยคำนวณปริมาณกระดาษ จัดเก็บ และนำกลับสู่กระบวนการ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง