รีเซต

ผู้ว่าฯประกาศปิดทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตคุมโควิด

ผู้ว่าฯประกาศปิดทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตคุมโควิด
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2563 ( 21:17 )
32
ผู้ว่าฯประกาศปิดทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตคุมโควิด

 

วันที่ 29 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตโดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานประกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต โดยประกาศฉบับดังกล่าวมีใจความสำคัญคือตั้งแต่วันเวลา 00.01.ของวันที่ 30 มีนาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 จะทำการปิดการเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกและทางน้ำ ยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ส่วนทางน้ำระหว่างประเทศอนุญาตเฉพาะ เรือบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าตามความจำเป็นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว  โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด ส่วนทางน้ำระหว่างจังหวัด อนุญาตเฉาพะเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้และจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดให้อยู่ในวงจำกัด ส่วนการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางอากาศนั้นขณะนี้ยังเดินทางได้แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และจะปิดการเดินทางทางอากาศตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน-30 เมษายนนี้

 

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าวมีรายลดเอียดดังนี้  ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ก็ยังไม่มีแนวโน้มลดลงเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. 2558 และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563จึงกำหนดปิดช่องทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่เวลา 00.01ของวันที่ 30 มีนาคม .. 2563 ถึง วันที่30 เมษายน ..2563จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

 

1.ปิดช่องทางบก ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชยโดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า – ออก ยกเว้นยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด 

 

2.ปิดช่องทางน้ำ

. ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก  ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าตามความจำเป็นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว             โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือคนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

. ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างจังหวัด โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด

 

ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ดังต่อไปนี้

 

1. เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ได้

 

2. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็นตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 

บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ตามข้อ 1 –2  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัดและเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ..2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน ..2563 จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง