ประวิตร เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งบูรณาการแก้น้ำเสีย-ระบายน้ำอย่างยั่งยืน

ประวิตร เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งบูรณาการแก้น้ำเสีย-ระบายน้ำอย่างยั่งยืน
มติชน
28 มกราคม 2564 ( 15:11 )
20
ประวิตร เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งบูรณาการแก้น้ำเสีย-ระบายน้ำอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้เร่งรัดฟื้นฟูพัฒนาคลองสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในคลองเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบชุดนี้ขึ้นมาดำเนินการ กำหนดมาตรการ กรอบนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งมีการป้องกันปราบปรามการกระทำใดๆ อันจะเป็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบเพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศที่อยู่ในเกณฑ์ดีได้อีกครั้ง

 

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กทม. ที่เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยเสนอแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางที่กำหนด จำแนกเป็น แผนงานระยะเร่งด่วนปี 2564 โดยมีแผนงานตามเป้าประสงค์ของกรอบดำเนินงาน ดังนี้ 1.การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน โดยมีแผนงาน ได้แก่ การขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 8 ท่า การจัดหาเรือไฟฟ้า 12 ลำ และการบริหารจัดการเดินเรือ

 

นายสมเกียรติ กล่าวว่า 2.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ โดยมีแผนงานการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และการพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ 3.การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 3 โครงการ และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่ 1 โครงการ 4.การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรในคลองแสนแสบ มีแผนงาน ได้แก่ การสำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่างๆ ที่รุกล้ำลำคลองแสนแสบและคลองสาขา และ 5.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ โดยมีแผนงาน ได้แก่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแสนแสบ 1 โครงการ และการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 1 โครงการ

 

“ในส่วนของแผนงานระยะกลาง-ระยะยาว ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป กทม. และกรมชลประทาน จะเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีแผนงาน อาทิ โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองเตย โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียดอนเมือง โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบางขนากและคลองสาขา และโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ สทนช. และกทม. รวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัมฤทธิ์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เสนอให้อนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป” นายสมเกียรติ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง