รีเซต

'ลุงป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากผลกระทบโควิด

'ลุงป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากผลกระทบโควิด
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:50 )
83
'ลุงป้อม' กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากผลกระทบโควิด

‘ลุงป้อม’ กำชับทุกหน่วย เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จากผลกระทบโควิด สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม

 

เวลา 10.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ มีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.)

 

ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานนอกระบบ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 – 2564 ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … ความคืบหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 -​ 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563 – 2565 และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประสานและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบอีกด้วย

 

พล.อ.ประวิตรยังได้กำชับให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจากผลกระทบโควิด-19 ให้ได้รับการเยียวยา ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคทางสังคม เพราะแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า 20.4 ล้านคน ถือเป็นกำลังแรงงานประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นผู้มีงานทำ ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ต้องทำงานหนัก

 

รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่ต่ำ การมีงานทำที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดหลักประกันทางสังคม ไม่มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายรัฐบาลอยู่ในวันนี้ คือ การหาวิธีแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการกับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมาก ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนให้มีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เห็นชอบร่วมกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง