รีเซต

จีนมีส่วนช่วยสร้าง 'ประชาคมการขนส่งระดับโลก' สำหรับทุกคน

จีนมีส่วนช่วยสร้าง 'ประชาคมการขนส่งระดับโลก' สำหรับทุกคน
Xinhua
23 ธันวาคม 2563 ( 09:52 )
28
จีนมีส่วนช่วยสร้าง 'ประชาคมการขนส่งระดับโลก' สำหรับทุกคน

ปักกิ่ง, 22 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (22 ธ.ค.) สมุดปกขาวหรือรายงานทางการว่าด้วย "การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการขนส่งในจีน" (Sustainable Development of Transport in China) ระบุว่าจีนมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมการขนส่งระดับโลกสำหรับทุกฝ่าย ด้วยการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับโลก และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการขนส่งทั่วโลก

 

ไม่เพียงเท่านั้น จีนยังดำเนินการต่างๆ โดยยึดถือความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างที่สุด สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันผ่านการดำเนินงานในสาขาที่หลากหลายขึ้นและในระดับที่สูงขึ้นความร่วมมือที่ผนวกเข้ากับ 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง'ภายใต้หลักการของการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง การร่วมสร้างคุณูปการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน จีนได้ร่วมมือกับหลากหลายประเทศในแผนริเริ่ม 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง' เสริมสร้างการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งระหว่างประเทศสมุดปกขาวระบุถึงความคืบหน้าต่อเนื่องในโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงทางรถไฟข้ามพรมแดนจีน-เนปาล ทางรถไฟจีน-ลาว และอีกหลายโครงการ เช่น ทางรถไฟมอมบาซา-ไนโรบี และทางด่วนคุนหมิง-กรุงเทพฯ ที่ล้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่จีนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการบริหารจัดการท่าเรือในต่างประเทศหลายแห่งจีนยังส่งเสริมการประสานนโยบาย กฎ และมาตรฐานระหว่างนานาประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนส่งระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้ จีนได้ลงนามในข้อตกลง 22 ฉบับเกี่ยวกับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศกับ 19 ประเทศ ทำข้อตกลงการขนส่งระดับทวิภาคีหรือภูมิภาค 70 ฉบับกับประเทศและภูมิภาค 66 แห่ง โดยมีบริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทุกประเทศที่ติดทะเลในแผนริเริ่มฯ และเมื่อสิ้นปี 2019 ยังมีสายการบินจีนและต่างประเทศที่เปิดให้บริการเชื่อมต่อจีนกับนานาประเทศถึง 54 แห่ง โดยมีเที่ยวบินไป-กลับ 6,846 เที่ยวต่อสัปดาห์

 

(แฟ้มภาพซินหัว : อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริจาคโดยจีนถูกขนถ่ายลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติโรเบิร์ตมูกาเบ ในกรุงฮาราเร ประเทศซิมบับเว วันที่ 11 พ.ค. 2020)

 

การส่งเสริมมาตรฐานกำกับดูแลการขนส่งทั่วโลกจีนได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับการขนส่งเกือบ 120 ฉบับ โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรการขนส่งระหว่างประเทศหลายแห่งและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมการขนส่งโลก (World Transport Convention)จีนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมดภายใต้กรอบของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 และทำงานร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ โดยมุ่งส่งเสริมการปฏิรูปธรรมาภิบาลระดับโลกเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืน ซึ่งจีนมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้ออำนวยแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสมุดปกขาวระบุว่าจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยจีนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศที่สอดคล้องต่อขั้นตอนการพัฒนาและเงื่อนไขของจีน ทั้งยังบังคับใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศในเชิงรุกเสริมแกร่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศจีนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการขนส่งในงานการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร่วมกับนานาประเทศ และผลักดันให้มีประชาคมด้านสุขภาพระดับโลกสำหรับทุกคนจีนได้แบ่งปันแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับเรือ สนามบิน สายการบิน และบริการไปรษณีย์ ทั้งยังสร้างช่องทางด่วนภายในประเทศสำหรับการขนส่งวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ได้แนะนำและส่งต่อมาตรการจำนวนมากจากจีนไปยังประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจำนวน 174 แห่งสมุดปกขาวระบุว่า จนถึงตอนนี้จีนได้จัดส่งเสบียง 294 ชุดไปยังประเทศ 150 แห่งและองค์กรระหว่างประเทศ 7 แห่ง ทั้งยังมีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 35 ทีมรวม 262 คน ไปช่วยเหลือประเทศ 33 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง