โค้งสุดท้าย มาร่วมโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับ YPA 2020 ปลูกใจ(รักษ์) โลก

โค้งสุดท้าย มาร่วมโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับ YPA 2020 ปลูกใจ(รักษ์) โลก
TrueID
15 ตุลาคม 2563 ( 12:10 )
3.8K
โค้งสุดท้าย มาร่วมโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับ YPA 2020 ปลูกใจ(รักษ์) โลก

         ประกาศผลแล้วทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Workshop ทั้ง 20 ทีมในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award 2020 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” มาร่วมโหวตให้ทีมที่คุณชื่นชอบได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที


         ลูกค้าทรูไอดีร่วมสนุกด้วยการโหวตทีมที่ผ่านเข้ารอบ Workshop ทั้ง 20 ทีมในโครงการ True Young Producer Award 2020  โดยทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงที่สุดจะได้มีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติ และได้รับทุนในการผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท 

 

ระยะเวลาในการโหวต

โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น.

 

รูปแบบการโหวต

ลูกค้าทรูไอดี ใช้ 0 ทรูพอยท์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 คะแนนโหวต สามารถโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม

 

เงื่อนไขกิจกรรม

เป็นการโหวตเพื่อหาผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 1 บนระบบโหวตของทรูไอดี ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 1 ทีม โดยผลการโหวตจะไม่ถูกนำไปนับรวมกับคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการ

 

การประกาศผล

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง ทรูไอดี และ Facebook True Young Producer Award 

 


ทีม Lineless คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.น.ส.วรรษมล หิรัญเพิ่ม
2.น.ส.สุรัสวดี แสนเมือง
3.น.ส.ณัฐธิดา คงสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

ทีม Green sweet chicken คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.น.ส.อนัญญา วานิชเกษตริน
2.น.ส.สมฤดี จำเนียรกุล
3.น.ส.พลับพลา นิมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาพแพรว รัตรสาร

ทีม เขียวจี๋ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.น.ส.เพ็ญรัศม์ ชัยชนะศิริวิทยา
2.น.ส.อัญณัฏฐ์ ฉัตรเชิดชัย
3.น.ส.ธันยมัย วัดเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาพแพรว รัตรสาร

ทีม blackpack คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.น.ส.กิตตินันท์ ตันตยานนท์
2.น.ส.พลอยทิพย์ เกษมรัติ
3.น.ส.อัจจิมา อินทฉิม
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาพแพรว รัตรสาร

ทีม Rocket วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.น.ส.อนัญญา ญาณกาย
2.นายอชิตพล ไชยเวียง
3.นายนคร พันธุ์หลวง
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

ทีม ไข่เจียวทรงเครื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.น.ส.ทิพย์ธิดา สุรชวาลา
2.น.ส.สกุลธิดา ชูช่วย
3.น.ส.สุชัญญา สิทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาพแพรว รัตรสาร

ทีม TreeP. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.น.ส.จิณณพัต โล่ห์สุวรรณ
2.น.ส.ปรมิทร์ตรา เพชรรัตน์
3.น.ส.พริ้งพราว มณีพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.แสงระวี กระจ่างศาสตร์

ทีม BORNSEAN คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
1.นายชิภาณุ ทองจันทร์แก้ว
2.น.ส.นงลักษณ์ บุญโยธา
3.นายสรยุทธ โชคเจริญนุกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา

ทีม ฮาเร่ไอ๊ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.น.ส.จันทกานต์ พิมพลา
2.น.ส.พรปวีณ์ บูศิริ
3...................
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม Monster Three คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.นายภานุดิษฐ์ ธงศรี
2.นายอภิวัฒน์ คันทะภูมิ
3.นายนิธิพัฒธ์ สุดชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจียระไน ชัยกาลเจิ้ง

ทีม คิดไม่เข้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1น.ส.ธัญชนก พงษ์สวัสดิ์ .
2.นายธรรณธรณ์ อินทสิน
3.น.ส.พิชญรัศมิ์ ทะวงษ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม HeavyMind Production วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.นายธีรภัทร โทอ่อน
2.น.ส.นิชกานต์ เรืองวิลัย
3...............
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

ทีม ตือฮวน เกี้ยมอี๋ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.นายศิวกร บุนนาค
2.นายสร้างสรรค์ กลั่นทอง
3..................
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม 15th Floor คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.น.ส.พราวฉัตร ตรงสันติพงศ์
2.น.ส.ญาณิกา ปรีดา
3................
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม ว่าซั่น...กรุ้ววว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
1.น.ส.ธิดามาศ สุทธิศักดิ์เมธี
2.นายสรายุทธ บุญสมบัติ
3.นายนัดทพล หงษ์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ

ทีม พลาสเตอหลิก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.นายนราวิชญ์ หงษ์สมุทร
2.นายกิตติกานต์ มุขโสภาพันธุ์
3.นายภาสวิชญ์ สิทธิพลวรเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม Power of Hero คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.น.ส.วรณัน ดีกิตติ
2................
3................
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปรีชญา แม้นมินทร์

ทีม ไก่น่ากลัวแต่ทอดกรอบก็อร่อยดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.นายเทวา ทัณฑกันท์
2.นายณัฐนนท์ เทียนทอง
3.นายเจตรินทร์ ชุมชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ

ทีม เห็นนะอิอิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.น.ส.กนกวรรณ บุณยะสุต
2.น.ส.มารีนา สุขะเกศ
3.น.ส.ปวีณวรรณ วู่ฉาย
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ

ทีม Teamwork คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.นายปรีดิพัท์ สุระพงค์
2.นายวิศกร สืบประเสริฐกุล
3.นายปัญญาวุฒิชัย สุทิธวงษ์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วีรภัทร สุธีรางกูร

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง