รีเซต

16 ปีกับโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

16 ปีกับโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
TrueID
14 กรกฎาคม 2563 ( 10:25 )
682
1
16 ปีกับโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

 

True Young Producer Award โครงการประกวดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม True ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และพันธมิตร โดยโครงการนี้จัดมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 16 ปี โดยมีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่าให้กับผู้ชนะ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดคณะ และชั้นปี ได้มีเวที แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลติภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

โดยหัวข้อในการประกวดแต่ละปีจะเปลี่ยนไปตามวาระสำคัญต่าง ๆ ของชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และภัยร้ายของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้ โดยที่ผ่านมาทั้งหมด ดังนี้

 

 • UBC – Supanimit Young Producer Award 2005 หัวข้อ “ปันน้ำใจ เพื่อเด็กยากไร้”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2005 คือ ทีม “ จดหมาย ” 

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายทัศพงษ์ บุญญะสิทธิ์

2. นายกวิน จารุเรืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • UBC Young Producer Award 2006 หัวข้อ “พลังงานทางเลือก”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2006 คือ ทีม ENERGY MAN

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายปิติพงษ์ ผาสุกยืด

2. นางสาวรังสิมา อิทธิพรวณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วรวัฒน์ จินตกานนท์ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2007 หัวข้อ ‘ร่วมกันลดวิกฤตภาวะโลกร้อน’ (Global Warming)

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี2007 คือ ทีม Be Burnt 

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ นิเทศศาสตร์

ราชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1. นายแมนรัชต์ สุทธิชัยโชติ

2. นายสงฟาง จรุงกิจอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวัฒน์ จินตกานนท์ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2008 หัวข้อ ‘ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน’ (Global Warming) ปี 2 ตอน ‘ฉลาดใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงาน’

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2008 คือ ทีม Red Dot

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายวรัญญู สรเศรษฐ์สกุล

2. นายวรันธรณ์ กิตติวงศ์สุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประเทือง ครองอภิรดี 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2009 by True หัวข้อ “ปลูกใจรักธรรมชาติ”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2009 คือ ทีม BLUR 

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายวาญุภัทร ทองเหลือง

2. นายณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประเทือง ครอง-อภิรดี 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2010 หัวข้อ “ลดก๊าซคาร์บอน = ลดโลกร้อน”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2010 คือ ทีม คนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกล

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลช

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์

2. น.ส.ปัทมาส พูลผล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2011 หัวข้อ “คิดดี ทำดี เท่ดี”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2011 คือ ทีม Alarm

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

นางสาวชนารดี จงราเชนทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภาสกร จันทรวรรณ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2012 หัวข้อ “ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2012 คือ ทีม ปิ๊งปิ๊ง – ซันซัน

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายณัฐพงศ์ ต้นหิรัญมาศ

2. นายพลวัฒน์ จูเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประเทือง ครองอภิรดี 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2013 หัวข้อ “Change…เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2013 คือ ทีม สิบแปดบวกรวมเด็ดเจ็ดย่านน้ำ

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1. นายสุชานนท์ วงศ์ศรีเจริญกุล

2. นายธนกร ศรีสุข

3. นายธชปาณ ปิติตรานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO เพื่อเผยแพร่ในโลกออนไลน์ หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2014 คือ ทีม ซี ลอง ปั๊ก

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

นายเสฎฐกฤษฎิ์ สัจจะวัชรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2015 หัวข้อ…การให้ด้วย “ใจ” ยิ่งใหญ่ที่สุด

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2015 คือ ทีม นกนาดี

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย

2. นางสาวลีนา ศิลาบุตร

3. นางสาวอุดมวดี วรรณกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2016 หัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2016 คือ ทีม JMT

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. น.ส.ณัฐธยาน์ ศรีธนาวัฒนะ

2. น.ส.พนิตตา ตังควัฒนกุล

3. น.ส.ทัศรินทร์ นำพิทักษ์ชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “โกง ไม่ เท่”

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2017 คือ ทีม Low cost Production

ชื่อสถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

น.ส.ณกมล เตชะพูลผล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรกร ฤทัยวาณิชกุล 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2018 หัวข้อ 'Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์'

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2018 คือ ทีม สวัสดีคะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายปทิรภูมิ สุขเกษม

2. น.ส.ณหทัย เนาถาวร

3. น.ส.นปภา วิชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 • True Young Producer Award 2019 หัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ปี 2019 ที่ผ่านมา คือ ทีม Good for heart

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. นายเจ

2. นายกฤษดา

3. นายนพคุณ วิมูลชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฒวีพร โตวนิช 

สามารถรับชมผลงานได้ที่ TrueID

 

 

และล่าสุดในปี 2020 True Young Producer Award ได้ตั้งโจทย์ของการประกวดว่า ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

โดยตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาโครงการ True Young Producer Award ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สื่อดี ๆ ออกสู่สังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษา ได้มีเวทีเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง