รีเซต

อัปเดตล่าสุด วันหยุดราชการ 2567 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน มีวันไหนบ้างเช็กเลย

อัปเดตล่าสุด วันหยุดราชการ 2567 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน มีวันไหนบ้างเช็กเลย
TNN ช่อง16
15 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:35 )
54
อัปเดตล่าสุด วันหยุดราชการ 2567 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน มีวันไหนบ้างเช็กเลย

อัปเดตล่าสุด วันหยุดราชการ 2567 มีวันหยุดประจำปีรวมทั้งสิ้น 21 วัน มีวันไหนบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนด วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึงให้มีการท่องเที่ยว โดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทำการประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าเมืองใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมสูงในด้านการท่องเที่ยว ทำให้ได้ผลประโยชน์สูงจากการเพิ่มวันหยุดอีกหนึ่งวัน


กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน


ส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป


เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567


ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567)


ทั้งนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว และยังส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 


นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าจะช่วยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป


ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน ดังนี้


1) วันขึ้นปีใหม่ 

- วันจันทร์ที่ 1 มกราคม

2) วันมาฆบูชา 

- วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์

(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) 

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์

3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

- วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

(วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์) 

- วันจันทร์ที่ 8 เมษายน

4) วันหยุดราชการที่จะกำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน

5 - 7)  วันสงกรานต์ (รวม 3 วัน)  

- วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน

(วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์) 

- วันอังคารที่ 16 เมษายน

8) วันฉัตรมงคล 

- วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม

(วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล) 

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม

9) วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

- วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม

10) วันวิสาขบูชา 

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

- วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน

12) วันอาสาฬหบูชา 

- วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม

13) วันเข้าพรรษา 

- วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม

(วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) 

 - วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม

14) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว               

-วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม

(วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)                              

- วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม

15) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ            

- วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม

16) วันนวมินทรมหาราช 

- วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม

(วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช)

- วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม

17) วันปิยมหาราช                                    

- วันพุธที่ 23 ตุลาคม

18) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ                     

- วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม

19) วันรัฐธรรมนูญ                                              

- วันอังคารที่ 10 ธันวาคม

20) วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ                              

- วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม

21) วันสิ้นปี                                                                              

- วันอังคารที่ 31 ธันวาคม

                   

                   ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง