รีเซต

ร.ร.สัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน

ร.ร.สัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน
77ข่าวเด็ด
17 กันยายน 2563 ( 05:03 )
200
ร.ร.สัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน

นราธิวาส-ร.ร.สัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส
พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยมี นายอิสมาแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายมะสุขรี ซีเดะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ตลอดจนมวลชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการคณะครู และนักเรียนร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำอาเศียรวาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


 


เนื่องภาวะปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนใต้ และสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขต่างๆ และการกระทำอันรุนแรง จากผู้ไม่หวังดี จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความขัดแย้งทางการเมือง ได้ก่อให้เกิดความแตก แยกขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอน ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ ทำให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสในการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน ขาดการรวมตัวสร้างพลังกลุ่ม ไม่เข้าถึงข้อมูล และไม่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่กลุ่มคนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักษ์ ห่วงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ให้เกิดทักษะความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เกิดอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างความเข็มแข็งของสังคมชุมชน และครอบครัว


 

 


ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝั่งให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญาการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆ โรงเรียน นอกจากนี้มวลชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียน ยังได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีการพัฒนาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง