รีเซต

เครือซีพีเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชน

เครือซีพีเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชน
TNN ช่อง16
11 ธันวาคม 2566 ( 16:08 )
46
เครือซีพีเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นประเด็นด้านเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชน

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ฉบับที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการรายงานของหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles Reporting Framework) (UNGPRF) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเครือฯ เกี่ยวกับความพยายามด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ ให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือฯ หวังว่ารายงานฉบับนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสานเสวนาที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งเครือฯ และอุตสาหกรรมในวงกว้าง

 

รายงานครอบคลุมการบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ รวมถึงการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของเครือฯ สำหรับปีนี้ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ และการบังคับใช้แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด และความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DE&I) สิทธิในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเครือ ฯ รับรองว่าเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ รายงานประจำปีฉบับนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ด้วยเห็นว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ   หยิบยื่นทั้งความท้าทายและโอกาสด้านสิทธิมนุษยชน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์นำหลักการ “สามประโยชน์” มาเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจของเรามากว่า 100 ปี กล่าวคือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและชุมชนที่เราลงทุนก่อนเป็นอันดับแรกและของบริษัทเองเป็นอันดับสุดท้าย และเมื่อผนวกหลักการ “สามประโยชน์" กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจของเราจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม”

 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เครือฯ สามารถจัดการกับความเหลื่อมล้ำผ่านการแพทย์ทางไกลและการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล บรรเทาและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายดาวเทียมและพลังงานหมุนเวียน และยกระดับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผ่านการใช้ระบบระบุตำแหน่งในการติดตาม และ ความปลอดภัยทางไซเบอร์

 

ในขณะที่โลกกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเครือฯ

 

รายงานฉบับเต็ม https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/human-rights-report-full-2022-th.pdf

 

รายงานฉบับย่อ https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/human-rights-report-summary-2022-th.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง