รีเซต

นายกฯ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเป็นพลังใจให้เยาวชน พัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตัวเอง

นายกฯ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเป็นพลังใจให้เยาวชน พัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตัวเอง
TNN ช่อง16
13 มกราคม 2567 ( 10:30 )
23
นายกฯ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเป็นพลังใจให้เยาวชน พัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตัวเอง

วันนี้ (13 ม.ค.67) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงบริเวณงานวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยสักการะด้านหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากนั้นได้ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนชุด “เรียนดี มีความสุข” และกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2567 ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  ‘วันเด็ก’ ทุก ๆ ปีทำให้นึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กได้อีกครั้ง ซึ่งวันนี้รู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่นี้ และมาพบปะกับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 


 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ได้มอบไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีหัวใจที่เข้มแข็ง มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่ถูกต้อง และมีความเป็นสากล ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ เกิดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็น ทั้งในด้านการศึกษา การให้โอกาสในการแสดงออก การดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีขอเป็นพลังใจให้กับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคม ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไปข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง