รีเซต

ประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40 ต้องส่งเงินสมทบก่อนกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิ์ได้

ประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40 ต้องส่งเงินสมทบก่อนกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิ์ได้
TNN ช่อง16
23 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:31 )
398
ประกันสังคม มาตรา 33, 39, 40 ต้องส่งเงินสมทบก่อนกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิ์ได้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดข้อมูลการส่งเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องส่งเงินสมทบก่อนกี่เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในกรณีต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกัน คือ

- มาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี

- มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี

- มาตรา 40 คุ้มครอง 3-5 กรณี

เงื่อนไขการคุ้มครอง

กรณีเจ็บป่วย

ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย

กรณีคลอดบุตร

ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

กรณีทุพพลภาพ

ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ

กรณีตาย

ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน  ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

กรณีสงเคราะห์บุตร

ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน 

ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีชราภาพ

1.บำเหน็จชราภาพ 

- กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน

- กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด

2.บำนาญชราภาพ

ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ ทุก 12 เดือน

กรณีว่างงาน

ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFPยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง