รีเซต

เปิดบทลงโทษผู้รับเหมาทำงานช้า ลดชั้นผู้ประกอบการ-เพิกถอนใบทะเบียน

เปิดบทลงโทษผู้รับเหมาทำงานช้า ลดชั้นผู้ประกอบการ-เพิกถอนใบทะเบียน
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2567 ( 09:35 )
28
เปิดบทลงโทษผู้รับเหมาทำงานช้า ลดชั้นผู้ประกอบการ-เพิกถอนใบทะเบียน

เปิดบทลงโทษผู้รับเหมาทำงานช้า ลดชั้นผู้ประกอบการ-เพิกถอนใบทะเบียนนายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายเศรฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้กรมบัญชีกลาง พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้น ขณะนี้ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ในระหว่างการเสนอ มาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน


ประกอบด้วย 


มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยกรมบัญชีกลาง จะออกหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ เพิ่มเครื่องมือให้กับหน่วยงานรัฐ สามารถระงับหรือจำกัดการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการที่มีผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 


มาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพ โดยกรมบัญชีกลางจะนำผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการแต่ละสัญญามาประกอบการพิจารณาในการปรับลดระดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มมาตรการลงโทษ โดยขั้นสูงสุดคือ การเพิกถอนใบทะเบียน


มาตรการเพิ่มคุณภาพผู้ประกอบการ โดยกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลาง เพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานการทำงานสำหรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการชั้นพิเศษ เช่น ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานและคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้น 


นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน โดยกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการราคากลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยเพิ่มสิทธิในการเสนอราคาผู้ประกอบการ สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น 1 ให้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างในมูลค่างานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้มีโอกาสขึ้นชั้นและมีโอกาสในแข่งขันมากขึ้น


การดำเนินการตามมาตรการข้างต้นจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือในการควบคุมผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถกำกับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งช่วยให้หน่วยงานของรัฐได้คู่สัญญาที่มีศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดี วึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไปภาพ Gettyimages 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง