รีเซต

ด่วน! เกษตรกร 129,190 ราย รีบแจ้งเลขบัญชีรับเยียวยา ภายใน 25 ก.ค.นี้

ด่วน! เกษตรกร 129,190 ราย รีบแจ้งเลขบัญชีรับเยียวยา ภายใน 25 ก.ค.นี้
ข่าวสด
18 กรกฎาคม 2563 ( 17:33 )
94
ด่วน! เกษตรกร 129,190 ราย รีบแจ้งเลขบัญชีรับเยียวยา ภายใน 25 ก.ค.นี้

 

เกษตรกร 129,190 ราย รีบแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินเยียวยาผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มโอนเงินในงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 และงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ก.ค.

 

สำหรับการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 17 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 89,522.795 ล้านบาท จำแนกเป็นการโอนเงินงวดที่ 1 จำนวน 7,461,003 รายจำนวนเงิน 37,305.015 ล้านบาท และโอนเงินงวดที่ 2 จำนวน 7,443,616 ราย จำนวนเงิน 37,218.080 ล้านบาท และโอนเงินงวดที่ 3 จำนวน 2,999,940 ราย จำนวนเงิน 14,999.700 ล้านบาท

 

โดยในวันที่ 17 ก.ค. 2563 เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในงวดที่ 1 จำนวน 7 ราย จำนวนเงิน 35,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 18,933 ราย จำนวนเงิน 94.6650 ล้านบาท และงวดที่ 3 จำนวน 999,982 รายจำนวนเงิน 4,999.910 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ จำนวน 129,190 ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2563 โดยจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

 

สำหรับการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63 มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์เยียวยาของทั้ง 8 หน่วยงาน จำนวน 192,510 ราย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้ว คงเหลือ 189,663 ราย ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 มิ.ย 2563 พบว่า มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 105,404 ราย เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน มีสถานะเป็นผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญ และ คงเหลือเกษตรกรที่รอผลการพิจารณา ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10,284 ราย

 

การขอคืนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563 มีเกษตรกรยื่นเรื่องขอคืนสิทธิ์/สละสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 340 ราย จำแนกเป็น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช 244 ราย ทะเบียนเกษตรกรประมง 8 ราย ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 72 ราย และทะเบียนผู้ปลูกยาง 16 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง