รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยกุล บุญเพิ่ม” ให้ดํารงตําแหน่ง “ประธานศาลฎีกา”

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยกุล บุญเพิ่ม” ให้ดํารงตําแหน่ง “ประธานศาลฎีกา”
TNN ช่อง16
9 สิงหาคม 2564 ( 19:45 )
99
1
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ปิยกุล บุญเพิ่ม” ให้ดํารงตําแหน่ง “ประธานศาลฎีกา”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตําแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง