รีเซต

ม.40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอรับเงินคืนได้ โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ม.40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอรับเงินคืนได้ โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2565 ( 14:33 )
261
ม.40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอรับเงินคืนได้ โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยใครจ่ายเกิน จ่ายเต็ม ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องกังวล

ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน งวดเดือน ส.ค. 64 – ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 สามารถขอรับเงินคืนได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 

สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบ 

1️.แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7)

โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2️. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

3️.หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

4️. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

- ธนาคารออมสิน

*️ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้

งวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท 

ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

งวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท

ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท

ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท

ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง