รีเซต

กรมบัญชีกลาง ออกระบบGFMIS เร่งเบิกจ่ายงบท้องถิ่น

กรมบัญชีกลาง ออกระบบGFMIS เร่งเบิกจ่ายงบท้องถิ่น
TNN ช่อง16
24 ตุลาคม 2563 ( 11:31 )
324
กรมบัญชีกลาง ออกระบบGFMIS เร่งเบิกจ่ายงบท้องถิ่น

วันนี้(24ต.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทำให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล โดยให้หน่วยงานของเทศบาลเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกการขอเบิกเงินจากคลังของเทศบาลในระบบ GFMIS รวมทั้งกำหนดเรื่องการบัญชีในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในระบบ GFMIS    

ส่วนวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายของระบบ GFMIS แยกเป็น2กรณี  คือ 1.กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ของเทศบาลที่เปิดไว้สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง เพื่อให้เทศบาลจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป  และ2.กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เทศบาลดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ การกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมต่อไป    


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง