มรภ.ราชนครินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรรับ อีอีซี

มรภ.ราชนครินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรรับ อีอีซี
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2563 ( 11:23 )
33
มรภ.ราชนครินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรรับ อีอีซี

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมีทางอาหาร และ หลักสูตรประกาศนียบัตร การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งนี้ ทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานและนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนบูรณาการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ต้องสร้างจากความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และท้องถิ่น ต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากผู้ใช้บัณฑิต นักการศึกษา และนักวิชาการมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้ง หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  ประกอบกับ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน อีอีซี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง