รีเซต

การบินไทย : ประยุทธ์ ตั้ง วิษณุ เครืองาม นั่งประธานซุเปอร์บอร์ดฟื้นฟูการบินไทย

การบินไทย : ประยุทธ์ ตั้ง วิษณุ เครืองาม นั่งประธานซุเปอร์บอร์ดฟื้นฟูการบินไทย
บีบีซี ไทย
26 พฤษภาคม 2563 ( 13:59 )
115
การบินไทย : ประยุทธ์ ตั้ง วิษณุ เครืองาม นั่งประธานซุเปอร์บอร์ดฟื้นฟูการบินไทย

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วโดยมีนายวิษณุ เครืองามนั่งเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวพร้อมคณะกรรมการอีก 8 คน

 

คำสั่งแต่งตั้งดั้งกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2563 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

 

แม้ผลจากการนี้จะทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็ตาม แต่โดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎระเบียบของ

 

Getty Images

 

ทางราชการ อันต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐมนตรี จึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะๆ โดยมีระบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

BBC

ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีตรมว.คลัง) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา น.ส.รื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการด้วย

 

มีหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอะไรบ้าง

  1. เป็นตัวแทนภาครัฐการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
  2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล
  3. กลั่นกรอง ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทยตามที่การร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกฯหรือครม.มอบหมาย
  5. รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม.เป็นระยะ ๆ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง