รีเซต

'อนุชา' ลงพื้นที่พังงา ติดตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน ยัน รบ. ส่งเสริมเพื่อประโยชน์สูงสุดปชช.

'อนุชา' ลงพื้นที่พังงา ติดตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน ยัน รบ. ส่งเสริมเพื่อประโยชน์สูงสุดปชช.
มติชน
2 พฤศจิกายน 2563 ( 16:01 )
80
'อนุชา' ลงพื้นที่พังงา ติดตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน ยัน รบ. ส่งเสริมเพื่อประโยชน์สูงสุดปชช.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในไร่ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

 

นายอนุชา ได้มอบนโยบายแก่ผู้ขับเคลื่อนและดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ว่า กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับกองทุนหมู่บ้านในการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในส่วนของการดำเนินงานนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่มีความกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นายอนุชา กล่าวอีกว่า หมู่บ้านและชุมชนมีความหลายหลายในอาชีพ วิถีชีวิต และภูมิประเทศ ขอให้นำศักยภาพอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินกองทุนหมู่บ้านฯ ต.นาเลย ที่ดึงเอาศักยภาพมาเป็นจุดขาย ร่วมมือกันผลักดันทำให้เกิดรายได้สามารถหล่อเลี้ยงคนในชุมชนให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความช่วยเหลือส่งเสริมต่อยอดการดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มกำลังเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน

 

จากนั้น นายอนุชาและคณะฯได้เยี่ยมชมกิจการรีสอร์ทประชารัฐ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยใช้กลไกของเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับตำบลขับเคลื่อนงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นกองทุนละ 500,000 บาท นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ และเกิดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน เสร็จแล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือเยี่ยมชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของผู้เดินทางมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง