รีเซต

ด่วน! ราชกิจจาประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผลวันนี้

ด่วน! ราชกิจจาประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผลวันนี้
TNN ช่อง16
22 ตุลาคม 2563 ( 11:46 )
128
ด่วน! ราชกิจจาประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผลวันนี้

 22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  ประกาศ  เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วน ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าระงับยับยั้งการกระทำ อันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขความปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย ในเขตพื้นท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่ปรากฏว่า ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีมีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยู่ในภาวะท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน ของรัฐสามารถดาเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กาหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ตามปกติแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ที่ออกตามพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง