จีนร่างกม.ด้านรายการวิทยุ-โทรทัศน์ 'มุ่งคุ้มครองผู้เยาว์'

จีนร่างกม.ด้านรายการวิทยุ-โทรทัศน์ 'มุ่งคุ้มครองผู้เยาว์'
Xinhua Thai
22 มีนาคม 2564 ( 16:33 )
12
จีนร่างกม.ด้านรายการวิทยุ-โทรทัศน์ 'มุ่งคุ้มครองผู้เยาว์'

ปักกิ่ง, 22 มี.ค. (ซินหัว) -- ร่างกฎหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยโทรทัศน์และวิทยุระบุว่า บรรดาผู้แพร่ภาพและกระจายเสียงทางโทรทัศน์และวิทยุแบบบูรณาการของจีน จะต้องกำหนดช่องสัญญาณและความถี่ ช่วงเวลา หมวด และโหมดอย่างจำเพาะเจาะจง สำหรับรายการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เยาว์

 

ร่างกฎหมายดังกล่าวกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้เยาว์ และคณะกรรมการประเมินรายการสำหรับผู้เยาว์ รับรองว่าเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในช่องทางดังกล่าวนั้นเหมาะสำหรับเด็ก และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เยาว์ได้ดียิ่งขึ้น

ร่างกฎหมายระบุว่า ผู้ชมควรได้รับการแจ้งเตือนก่อนชมรายการที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ และควรมีการจัดสรรช่วงเวลาเผยแพร่และแผนผังรายการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล

 

มีการจัดทำมติมหาชน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 16 เม.ย. 2021  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงร่างกฎหมายดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน

อนึ่ง ร่างกฎหมายนี้ยังไม่ได้รับการเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง