รีเซต

สทนช.พัฒนาแบบจำลองจัดสรรน้ำ นำร่องพื้นที่ อีอีซี

สทนช.พัฒนาแบบจำลองจัดสรรน้ำ นำร่องพื้นที่ อีอีซี
TNN ช่อง16
6 สิงหาคม 2563 ( 17:55 )
68
สทนช.พัฒนาแบบจำลองจัดสรรน้ำ นำร่องพื้นที่ อีอีซี

วันนี้ (6 ส.ค.63)  ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำ กับ ระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤต  

การศึกษาโครงการนำร่องฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563  มีระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน โดยสาระสำคัญของการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ส่วนแรกเป็นการทบทวนสภาพทางวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของ 22 ลุ่มน้ำหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ไปเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2563 

ส่วนที่สองเป็นการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง โดยผลการทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ความสำคัญเชิงพื้นที่ พบว่า ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) คลองใหญ่ แม่น้ำประแสร์ และคลองโตนด  ซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นพื้นที่เปราะบางมีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกายภาพ สภาพอากาศ และด้านเศรษฐกิจสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการศึกษาจึงยกขึ้นมาเป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาครั้งนี้ และต้องมีการหาข้อสรุปเพื่อกำหนดนิยามของคำว่า “ภาวะปกติและภาวะวิกฤต” ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ศึกษาดังกล่าวด้วย

สำหรับส่วนสุดท้าย เป็นการพัฒนาแบบจำลองที่ผสมผสานแนวคิดด้านการจัดสรรน้ำกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Hydroeconomic Model) เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดสรรน้ำ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต ต่อไป 

ทั้งนี้ ผศ.ดร. ณัฐ มาแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการโครงการ ระบุเพิ่มเติมว่า การประชุมเปิดโครงการฯ ในวันนี้ ใช้รูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนราชการและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากกว่า 50 หน่วยงาน และมีเป้าหมายในการขอรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาด้วย

ด้านนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สทนช. และมีกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านน้ำโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ เห็นด้วยที่ทาง สทนช. จะนำแบบจำลองมาสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารประเทศมองเห็นภาพรวมของผลกระทบและความคุ้มค่าและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากน้ำที่เป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)   ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดย สทนช. ได้อำนวยการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สทนช. ต้องการเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำไปสู่การเจรจาตกลงการจัดสรรน้ำ การใช้น้ำ บนหลักวิชาการมากขึ้น โดยในงานศึกษานี้ สทนช. เน้นให้มีการจำลองสถานการณ์ภายใต้หลักความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization) และให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง  โดยการพัฒนาแบบจำลอง Hydroeconomic นี้ ต้องสามารถนำมาใช้ได้จริง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามเป้าหมายที่วางไว้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง