รีเซต

Saleforces เผยผลสำรวจ พนักงานไทย 99% ให้ Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน

Saleforces เผยผลสำรวจ พนักงานไทย 99% ให้ Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน
TNN ช่อง16
9 พฤศจิกายน 2566 ( 13:34 )
72
Saleforces เผยผลสำรวจ พนักงานไทย 99% ให้ Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) บริษัทระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI CRM) ประกาศผลสำรวจเรื่องการใช้งาน Generative AI ในประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยมุมมองและพฤติกรรมการใช้งาน AI ในที่ทำงานของพนักงานไทย โดยแบ่งผลการสำรวจออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ด้านจริยธรรมและความปลอดภัย การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าในหน้าที่ทำงาน การสร้างความดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร


จากการสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (YouGov) ภายใต้การดำเนินงานของเซลส์ฟอร์ซ พบว่า พนักงานไทยเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน Generative AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานไทยหลายคนยังคงมีข้อจำกัดด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้ AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ AI ที่น่ากังวล


โดยจากผลการสำรวจพบว่า


1. พนักงานไทยมองว่าการมีความเข้าใจและความสามารถในการใช้ Generative AI จะสามารถเพิ่มผลิตผลในการทำงาน (Productivity) และเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของพวกเขาก้าวหน้าขึ้น อีกทั้ง Generative AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานของพนักงานอันเกิดเป็นประสิทธิผลแก่ธุรกิจ


AI ถูกใช้อย่างแพร่หลายในที่ทำงาน

  1. - 90% ของพนักงานไทยใช้ AI ในงานทั่วไปที่ทำในแต่ละวัน (Daily work tasks)

- 65% ของพนักงานไทยใช้ Generative AI เพื่อทำงานของพวกเขาให้เสร็จสิ้น


พนักงานไทยเกือบทุกคน (99%) ที่ได้ใช้งานและกำลังใช้ Generative AI อยู่แล้ว กล่าวว่า Generative AI ช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

- 92% ของผู้ที่ใช้ลงความเห็นว่า จะช่วยให้งานของพวกเขาง่ายยิ่งขึ้น


พนักงานไทยมากกว่า 60% มองว่า Generative AI เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ โดย

- 60% เชื่อว่า หากมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่อง Generative AI ในการทำงานจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งในองค์กร

- 63% เชื่อว่า หากมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่อง Generative AI ในการทำงาน จะส่งผลให้เป็นที่พวกเขาเป็นที่ต้องการในบริษัทต่างๆ 

- 62% เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในเรื่อง Generative AI


2. ความกังวลของพนักงานไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ความเสี่ยงด้านจริยธรรม และความปลอดภัยต่อธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้


พนักงานไทยมากกว่า 2 ใน 5 (44%) มีความกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการใช้  Generative AI ในที่ทำงานได้ และอาจทำให้พวกเขาตามไม่ทันเพื่อนร่วมงาน และเกือบ 1 ใน 4  (23%) รู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ Generative AI กับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา


9 ใน 10 (90%) ของพนักงานไทยกล่าวว่ายังพบเจอกับอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการนำ Generative AI มาใช้งานในที่ทำงาน อาทิ

- ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ Generative AI ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (34%)

- ขาดการสนับสนุนจากนายจ้างในการใช้ Generative AI (29%)

- กลัวว่าการใช้ Generative AI จะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านข้อมูลของทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัท (28%)


77% ของพนักงานไทยกล่าวว่าบริษัทของตนไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการนำ Generative AI มาใช้ในการทำงาน


ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมการใช้ Generative AI ของพนักงานไทยในที่ทำงานจึงยังมีบางเรื่องที่น่ากังวล อาทิ

- พนักงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุได้ว่า วิธีการทั้งหมดของการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรม (94%) หรือใช้ให้ปลอดภัย (90%) มีอะไรบ้าง

- 84% ของพนักงานไทยที่ใช้ Generative AI ในที่ทำงานยอมรับว่า พวกเขาเคยนำเสนองานที่ทำขึ้นโดย AI ว่าเป็นงานของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น 67% ยอมรับว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง

- จำนวนพนักงานไทย 2 ใน 3 (64%) ที่ใช้ Generative AI ในที่ทำงานยอมรับพวกเขาแอบใช้แพลตฟอร์ม Generative AI ที่นายจ้างสั่งห้ามไม่ให้ใช้ในองค์กร


3. ธุรกิจสามารถรักษาและการดึงดูดพนักงานผู้มีความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจได้ โดยการนำ Generative AI มาใช้ในองค์กรของพวกเขา ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ พร้อมด้วยนโยบายและการฝึกอบรมพนักงานอย่างชัดเจนและครอบคลุม


พนักงานไทยต้องการที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ตามทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

- การขาดการฝึกอบรมการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ (34%) ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานไทยไม่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

- 64% ของพนักงานไทยยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ Generative AI อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัยจากนายจ้างของพวกเขา

- พนักงานไทย 37% เตรียมที่จะย้ายองค์กร หากองค์กรที่พวกเขาอยู่ปัจจุบันไม่มีการฝึกอบรมการใช้งาน Generative AI แก่พนักงาน


องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถเอาไว้ได้ ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน Generative AI  โดย

- 63% ของพนักงานไทยยอมรับว่า บริษัทที่มีนโยบายเชิงรุกและมีความก้าวหน้าในด้าน Generative AI เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานมากกว่าองค์กรที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้

- 37% ของพนักงานไทย ลงความเห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน หากนายจ้างไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ Generative AI ในองค์กร


วิธีการสำรวจ

ข้อมูลในการสำรวจฉบับนี้มาจากการสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,049 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานออฟฟิศเต็มเวลา และทำงานในธุรกิจที่มีพนักงานอื่นอย่างน้อย 1 คน 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง