รีเซต

จุฬาฯ ออกประกาศ "จุฬานิวาส" เขตดูแลพิเศษ บุคลากรกักตัวทำงานในที่พัก 14 วัน

จุฬาฯ ออกประกาศ "จุฬานิวาส" เขตดูแลพิเศษ บุคลากรกักตัวทำงานในที่พัก 14 วัน
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:58 )
233
จุฬาฯ ออกประกาศ "จุฬานิวาส" เขตดูแลพิเศษ บุคลากรกักตัวทำงานในที่พัก 14 วัน

วันนี้ (8 ก.พ.64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศ 176 ราย ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน จ.สมุทรสาคร 163 ราย ส่วนจังหวัดอื่นๆ รวม 10 ราย และเฉพาะในกรุงเทพฯ 3 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ของกรุงเทพฯ ทั้ง 3 รายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากเคสนี้อีก 9 ราย

โดยล่าสุด ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกรายงานสอบสวนวงจรการแพร่เชื้อเพื่อกำหนดผู้ที่มีความเสี่ยงภายในระยะ 14 วันก่อนพบผู้ติดเชื้อในวันที่ 6 ก.พ. ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ได้ออกมาตรการให้ลาหยุดเพื่อกักตัวดูอาการ 14 วัน และมีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เพื่อติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และให้การดูแลอย่างถูกต้อง


ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามประกาศ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสกรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-1 ความว่า

ด้วยปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา มีบุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสติดเชื้อโรค COVID-19 โดยอาคารจุฬานิวาสเป็นอาคารพักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวของผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสรายอื่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรให้มีประกาศดังนี้

ข้อ 1 ให้บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสเข้าไปในอาคารตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เข้าหรือออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น

(2) ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะหรือวิธีการอื่นที่ตามที่กำหนด

(3) ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งประกาศและคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ระบุว่า

ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้ามและห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3. ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำหรับกรณีอื่น ๆ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4. ให้จุฬานิวาสเป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษโดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง