รีเซต

‘บิ๊กป้อม’ เร่งแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อปชช.

‘บิ๊กป้อม’ เร่งแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อปชช.
มติชน
24 ตุลาคม 2563 ( 09:08 )
50
‘บิ๊กป้อม’ เร่งแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อปชช.

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ห้องประชุมประชุมภูมิทัตโต ชั้น 9 โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางดูสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบบึงหนองหาร

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากการติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารและได้ลงพื้นที่ดูสภาพบึงโดยรอบในวันนี้ พบว่า การดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยวันนี้ได้สั่งการให้ สทนช. กำกับ เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้

 

ด้านการบรรเทาอุทกภัยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชาวสกลนครและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดขยายผลความสำเร็จเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เช่น บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กว๊านพะเยา จ.พะเยา ต่อไป

 

 

ด้าน ดร.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร มีกรอบการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่งคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 63–72) จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเดำเนินการโดย 12 หน่วยงาน โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 63-65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง