รีเซต

นายกฯ สั่งเพิ่มประสิทธิภาพบริหารพื้นที่รับน้ำ ให้ประชาชน เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี

นายกฯ สั่งเพิ่มประสิทธิภาพบริหารพื้นที่รับน้ำ ให้ประชาชน เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี
TNN ช่อง16
18 กุมภาพันธ์ 2567 ( 16:08 )
35
1
นายกฯ สั่งเพิ่มประสิทธิภาพบริหารพื้นที่รับน้ำ ให้ประชาชน เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี

นายกฯ ประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ จ.สกลนคร สั่งบูรณาการความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารพื้นที่รับน้ำ ให้ประชาชน เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี


วันนี้ (18 ก.พ. 67) เวลา 11.56 น. ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดสกลนครร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

 

นายกฯ รับทราบและติดตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร อาทิ สภาพปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำยามและน้ำอูม (การแก้ปัญหา เช่น การขุดลอกลำน้ำยามแก้ปัญหาน้ำท่วม) ด้านการคมนาคม (โลจิสติกส์) ได้แก่ โครงการขยายทางหลวงเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน-บึงกาฬ ตอนวานรนิวาส-อ.คำตากล้า ด้านพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคขุนโพนยางคำแบบครบวงจร เพื่อยกระดับ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ด้านเศรษฐกิจฐานราก สกลนครโมเดล นำนวัตกรรมมาพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน มีเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนภาคเอกชนขอให้ภาครัฐสนับสนุนงบฯ กิจกรรมด้านคราม ต่าง ๆ 

 

นายกฯ ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของทุกหน่วยงาน จากข้อมูลดังกล่าวทำให้รับทราบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของรายได้มาจากด้านการเกษตร และเป็นจังหวัดที่มี GDP ต่ำเป็น bottom 15 ของประเทศ แต่ไม่มองว่าจังหวัดสกลนครมีปัญหา แต่เป็นโอกาสและมีศักยภาพได้อีกหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องของการเกษตรที่เป็นรายได้ 80% ของประชาชนนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องพื้นที่ทำกิน โดยรัฐบาลมีความตั้งใจในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 


สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เสนอมานั้น จะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่รับน้ำจังหวัดสกลนคร โดยให้กรมชลประทานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพระบบชลประทานของจังหวัดให้ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อการเกษตร ให้ใช้พื้นที่หนองหารให้เต็มศักยภาพ 


ให้กรมชลประทานบริหารจัดการการปล่อยน้ำและรับน้ำในพื้นที่ ให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ให้ปรับเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้าไปด้วย เมื่อมีการตกลงเรื่องการคืนพื้นที่แล้วระหว่างกรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมประมง และให้กรมประมงเพิ่มปริมาณการปล่อยปลาให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 

นายกฯ กล่าวว่า เรื่องคมนาคมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็มีส่วนทำให้พื้นที่เจริญเติบโตได้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงการขยายทางหลวงเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 222 ในปี 2567 โดยขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ควบคุมในระหว่างการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 
ภาพ รัฐบาลไทย

 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง