รีเซต

‘วันออกพรรษา’ เปิดโทษฝ่าฝืน 'จำหน่ายเหล้า' โดนปรับเท่าไร?

‘วันออกพรรษา’ เปิดโทษฝ่าฝืน 'จำหน่ายเหล้า' โดนปรับเท่าไร?
TNN ช่อง16
10 ตุลาคม 2565 ( 16:59 )
73
‘วันออกพรรษา’ เปิดโทษฝ่าฝืน 'จำหน่ายเหล้า' โดนปรับเท่าไร?

‘วันออกพรรษา’ นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

เนื่องจาก วันออกพรรษา ของทุกปี เป็นวันพระใหญ่  ได้มีการขอความร่วมมือร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


โดยประกาศระบุว่า กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้ามขายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 


ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมห้ามตั้งวงดื่มในสถานที่กำหนดห้าม หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระใหญ่) งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันไหนบ้าง  ซึ่งใน 1 ปี จะมี 5 วัน ดังต่อไปนี้  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษานี้ด้วย


ข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


1.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ -บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบรูณ์ -บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

 1. 2.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขาย เฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
  3.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดมื่ แอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณี ดังต่อไปนี้
  -การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 
 2. -การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก่าหนดเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
  ห้ามขาย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้
  4.1 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  4.2วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
 3. 4.3สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้าน้คา้ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
 4. 4.4 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา
 5. 4.5 สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
  4.6 หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  4.7 สวนสาธารณะของทางราชการ ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
  4.8 บริเวณสถานีขนส่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
  4.9 บนทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  4.10 ท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจ่าทาง 
 6. 4.11บริเวณสถานรีถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางทางรถไฟและทางหลวง
 7.  4.12 พื้นที่ที่อยู่ในก่ากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น สนามกีฬา 

หมายเหตุ : มีข้อยกเว้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามข้อ 4.1 , 4.2 , 4.4 และ 4.5 ( อ้างอิงจากกรมสรรพสามิตร) 


ข้อมูลจาก :  เครือข่ายงดเหล้า / กรมสรรพสามิต

ภาพจาก  :   AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง