เที่ยวปลอดภัย ที่ดอยอินทนนท์ 10 พ.ย.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มคุมโควิด

เที่ยวปลอดภัย ที่ดอยอินทนนท์  10 พ.ย.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มคุมโควิด
TNN ช่อง16
28 ตุลาคม 2564 ( 17:56 )
43
เที่ยวปลอดภัย ที่ดอยอินทนนท์  10 พ.ย.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มคุมโควิด

ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฉบับลงวันที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรวิด-19  บัดนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่

 

 


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 


ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 


ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

1. การเข้าออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (แบบไป - กลับ)

1.1 นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคมสูงสุด (สีแดง) และ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 

19 ครบ 2 เข็มหรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบ AnticenLest Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

1.2 นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

1.3 ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q

1.4 นักท่องเที่ยว เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 


ตรวจสอบดังนี้

1) นักท่องเที่ยวชาวไทย ให้แสดงเอกสารตัวจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ระบุเลขประจำตัว 

13 หลัก


2) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย


3) แสดงหลักฐานอื่นประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.1 หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนของนักท่องเที่ยวทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ (เอกสารหรือใบรับรองการรับวัคซีนผ่านแอทพลิเคชัน "หมอพร้อม"

3.2 หลักฐานแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ

3.3 เอกสารการตรวจเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR หรือ

3.4 กรณี นักท่องเที่ยวที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด - 19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษา สิ้นสุด ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบูว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

1.5 ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA

1.6 ลงทะเบียนเข้า - ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana

1.7 ซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ มี 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังม่วงด่านตรวจจุดที่ 2 (กิโลเมตรที่ 38) และด่านตรวจจุดที่ 3 (แม่ยะ)


2. การพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

2.1 นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบAntigen Test Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2.2  ต้องจองพักแรมส่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://mps.dnp.go.th โดยสามารถจองและชำระเงินก่อนเข้าพัก 90 วัน ก่อนเดินทาง

2.3 ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q

2.4 นักท่องเที่ยวแสดงเอกสารหลักฐานและเตรียมข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ 31

2.5 ลงทะเบียนเข้าพักอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามแบบฟอร์มของอุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.ที่ 31

2.6 ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA

2.7 ลงทะเบียนเข้า - ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana

2.8 นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่เปิดให้พัก

แรม ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่

 


 

การทำกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร (Distancing) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Mask) หมั่นล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ตามสถานที่จัดไว้ให้ภายในอุทยานแห่งชาติ (Hand washing)สังเกตอาการและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตนเองเป็นระยะ ขณะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ(Temperature) อาจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 

หรือ เมื่อมีอาการ (Testing) และ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นที่กำหนด (Application)ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่
ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่

 

 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง