รีเซต

ก.เกษตรฯดัน อีอีซี ต้นแบบแผนพัฒนาเกษตรสมัยใหม่

ก.เกษตรฯดัน อีอีซี ต้นแบบแผนพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
TNN ช่อง16
23 มิถุนายน 2563 ( 14:35 )
54
ก.เกษตรฯดัน อีอีซี ต้นแบบแผนพัฒนาเกษตรสมัยใหม่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานประสานหลักจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ. เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ   มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ ตามแนวคิดตลาดนำการผลิต (Demand pull) และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology Push)

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าสำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชพลังงาน คลัสเตอร์สมุนไพร และคลัสเตอร์ High valued crops เช่น ปศุสัตว์ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve รวมถึงสร้างกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร พัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ Agricultural Interlligence (AI) เพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาดและยกระดับการผลิตภาคการเกษตร

ทั้งนี้  จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี  โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา อีอีซี  รวมถึง รองรับสถานการณ์หลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal ตลอดจน เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ  นอกจากนี้  ยังใช้พื้นที่ อีอีซี เป็นต้นแบบ เพื่อปรับการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เป็นโอกาสในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง