เช็กก่อน! น้ำท่วมทางหลวง สัญจรไม่ได้ 25 เส้นทางใน 13 จังหวัด

เช็กก่อน! น้ำท่วมทางหลวง สัญจรไม่ได้ 25 เส้นทางใน 13 จังหวัด
TNN ช่อง16
28 ตุลาคม 2564 ( 10:36 )
77
เช็กก่อน! น้ำท่วมทางหลวง สัญจรไม่ได้ 25 เส้นทางใน 13 จังหวัด

วันนี้( 28 ต.ค.64) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (28 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลำภู, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 65 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 40 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

- น้ำท่วมสูง 21 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง 

- สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง

- ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/ ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง ดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 1+619)

3. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

4. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 (กม.ที่ 10+445) - แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ สะพานขาด (ช่วง กม.ที่ 11+200)

5. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

6. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 5+700)

7. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 7+000)

8. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

9. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 115 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 4+200)

10. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

11. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 (กม.ที่ 21+800) – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+350 ถึง 14+450)

12. สายทาง ขก.2063 แยก ทล.12 (กม.ที่ 523+000) – บ้านท่าเรือ อำเภอบ้านฝาง, หนองเรือ, อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 16+350 ถึง 20+300)

13. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

14. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

15. สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+825)

16. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี  สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+070 ถึง 3+365)

17. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 56 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

18. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

19. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

20. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

21. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 7+300)

22. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 - แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่  1+300 ถึง 2+500)

23. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

24. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

25. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 25+000)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146


ข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

ภาพประกอบข่าวจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง